fbpx

Əmək haqqından tutulmalar

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə əsasən əmək haqqından tutulmalara yol verilən hallar və bunların icrası qaydası: 1. Əmək haqqından müvafiq məbləğlər bu maddə ilə müəyyən edilən hallar istisna edilməklə yalnız işçinin yazılı razılığı ilə, yaxud məhkəmənin qərarı ilə qanunvericiliklə nəzərdə … Read More

Əmək haqqının hesablanması və ödənişinin uçotu

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Əmək haqqının hesablanması işçilərin faktiki iş yerində vəzifə maaşına əsasən aparılır. Vəzifə maaşından müvafiq tutulmalar olduqdan sonra işçiyə çatacaq məbləğ müəyyən olunacaq. Bu tutulmalar məcburi və könüllü ola bilər. İlkin olaraq adi bir şəxsin əmək haqqısının hesablanmasında olan əsas tutulmalara … Read More

Əmək haqqı nədir?

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Əmək haqqı – müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, … Read More

Əsas vəsaitlərin uçotu üzrə ilkin sənədlər

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Forma N Sənədin adı Yüklə Əsas vəsaitin istismara qəbul edilməsi haqqında AKT (yüklə – MS Excell – 19 KB)   Əsas vəsaitin daxili yerdəyişməsi aktı (yüklə – MS Excell – 18 KB)   Əsas vəsaitin inventar kartı (yüklə – MS … Read More

Əsas vəsaitlərin uçotuna aid mühasibat yazılışlarının mənfəət vergisinin bəyannaməsi ilə uzlaşdırılması.

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Əsas vəsaitlərin uçotuna aid mühasibat yazılışlarının mənfəət vergisinin bəyannaməsi ilə uzlaşdırılması. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin əlavəsində əsas vəsaitlər aşağıdakı kimi əks olunur: Əsas vəsaitlərin uçota alınma dəyərləri barədə   Əsas vəsaitlərin dövr ərzində mədaxili     əsas vəsaitlərin uçotu, muhasibat ucotu nedir, muhasibat ucotu haqqinda, mühasibat … Read More

Əsas vəsaitlərin icarəsi

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Müəssisədə təsərrüfat prosesi zamanı bir çox hallarda  digər müəssisələrdən icarəyə əsas vəsaitlər götürülür. Bu zaman əsas vəsaitlərin müəssisələrarası hərəkətinə nəzarət etmək üçün icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin uçotundan istifadə olunur. İcarə dedikdə tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsasında, əvəzi ödənilməklə əsas vəsaitlərə … Read More

Əsas vəsaitlərin xaric olması

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Əsas vəsaitlərin xaric olması əməliyyatı mühasibatlıqda tez-tez rastlanan əməliyyatdır. Əsas vəsaitlər satıldıqda, ləğv edilib silindikdə, əvəzsiz olaraq başqa təşkilata və fiziki şəxsə verildikdə, maliyyə qoyuluşu qaydasında digər müəssisələrin kapitalında iştirak payı kimi verildikdə, inventarlaşma nəticəsində əskikgəlmə müəyyən olunduqda, müəssisənin tabeçiliyində … Read More

Əsas vəsaitlərin təmiri

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Müəssisədə olan əsas vəsaitlərin düzgün istifadəsində onların təmiri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buna görədə hər bir müəssisə sahib olduğu əsas vəsaitləri cari vəya əsaslı təmir edir. Əsas vəsaitlərin əsaslı vəya cari təmir təsərrüfat üsulu podrat üsulu ilə aparılır. Podrat üsulla … Read More

Əsas vəsaitlərin daxil olması və istismara verilməsi

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Müəssisəyə daxil olan uzunmüddətli maddi aktivin torpaq, tikili və avadanlıq hesabında uçotda əks etdirilməsi vaxtı (anı) barədə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Çoxlu suallar meydana gəlir: məsələn, torpaq, tikili və avadanlıqların «müəssisəyə daxil olması», «təhvil-təslimi», «istismara verilməsi» anlayışlarında fərqlər nədir? Aktiv hansı … Read More

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Amortizasiya – aktivlərin faydalı xidmət müddəti ərzində dəyərinin müntəzəm sürətdə azalması deməkdir. Əsas vəsaitlər istifadə olunması nəticəsində köhnəlir, özünün ilkin keyfiyyəti və istifadə olunması imkanları azalır. Köhnəlmə fiziki və mənəvi formada özünü göstərir. Əsas vəsaitlərin fiziki köhnəlməsi ilə əlaqədar özünün … Read More

error: Content is protected !!