Read More9
Read More9
İstehsal, xərclər, məsrəflər, maya dəyəri haqqında anlayış
| |
Read More9

Xərclər – məhsul, iş və xidmətlərin istehsalında istifadə olunan resurların alınması üçün çəkilən xərclərin pul formasında əks etdrilməsidir. Məsrəflər – resursların azalması (faktiki istifadəsi) və ya müəssisənin borc öhdəliklərinin artması. İstehsal prosesi müəssisələrin fəaliyyətinin başlıca istiqamətini təşkil edir. Bu prosesin həyata keçirilməsi … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasının uçotu
| |
Read More9

101 №-li “Qeyri-maddi aktivlər”(Dəyər) hesabı müəssisələrin mülkiyyətində olan qeyri- maddi aktivlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Obyektlərin qeyri-maddi aktivlərə aid edilmə qaydası və onların tərkibi qanunverici və başqa normativ aktlarla nizamlanır.Qeyri-maddi aktivlər qeyri dövriyyə aktivlərinin ayrılmaz … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin daxil olmasının (yaranmasının) uçotu
| |
Read More9

Ayrıca əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər Əgər qeyri-maddi aktiv (məsələn, kompüter proqram təminatı) ayrı əldə edilirsə, qeyri-maddi aktivin maya dəyərini etibarlı şəkildə qiymətləndirmək mümkün Ayrı əldə edilmiş qeyri-maddi aktiv üçün gələcək iqtisadi səmərənin mümkünlüyü meyarı təmin olunmuş sayılır, belə ki, onun … Read More

Şadlıq evlərində, restoranlarda xidmətlərin göstərilməsinə görə qeydiyyatın aparılması QAYDALARI
| |
Read More9

Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin 07 avqust 2017-ci il tarixli 1717040101124300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.     Şadlıq evlərində, restoranlarda və digər ictimai iaşə obyektlərində musiqi, əyləncə və digər oxşar fəaliyyət, habelə fərdi foto, audio-video xidmətlərinin göstərilməsinə görə qeydiyyatın aparılması … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin hesabının müxabirləşməsi
| |
Read More9

102 №-li “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi)” hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirləşdirilir: Debet üzrə Kredit üzrə 611№- Sair əməliyyat gəlirləri 103№-Qeyri maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 203 №-Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri 202№- İstehsalat ehtiyatları 342№-Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi) hesabı
| |
Read More9

  102№-li “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi)” hesabı müəssisənin mülkiyyətində olan qeyri-maddi aktivlərin köhnəl-məsi üzrə məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsinin həcmi onların ilk dəyərindən və səmərəli istifadə müddətindən asılı olaraq (müəssisəninfəaliyyət müddətindən artıq olmayaraq) müəyyən edilmiş normalar üzrə … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasının (silinməsinin) uçotu
| |
Read More9

Qeyri-maddi aktivin aşağıdakı hallarda tanınması dayandırılır: (a) aktivin silinməsi (satışı) nəticəsində ; və ya (b) aktivin istifadəsindən və ya onun silinməsindən (satışından) gələcəkdə iqtisadi səmərənin əldə ediləcəyi ehtimal olunmadığı halda.Qeyri-maddi aktivin tanınmasının dayandırılması nəticəsində mənfəət və ya zərər həmin aktivin … Read More

Müəssisənin daxili imkanları hesabına yaradılmış qeyri-maddi aktivlər
| |
Read More9

Müəssisənin daxili imkanları hesabına yaradılmış qeyri-maddi aktivlərin tanınma meyarlarına uyğun gəlməsini qiymətləndirmək məqsədilə qeyri-maddi aktivlərin yaradılması aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: (a) tədqiqat fazası; (b) təcrübə-konstruktor işləri fazası. “Tədqiqat” və “təcrübə-konstruktor işləri” anlayışlarının müəyyən edilməsinə baxmayaraq, “tədqiqat fazası” və “təcrübə-konstruktor işləri fazası” … Read More

Aktivlərin mübadiləsi
| |
Read More9

Qeyri-maddi aktiv (aktivlər) qeyri-monetar aktivin (aktivlərin) və ya monetar və qeyrimonetar aktivlərdən ibarət olan aktivlərin mübadiləsi hesabına alına bilər. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla bu aktivlərin ilkin dəyəri ədalətli dəyərlə qiymətləndirilir: (a) mübadilə əməliyyatı kommersiya məzmunlu olmadıqda;  (b) alınmış və ya … Read More

Hökumət subsidiyaları hesabına əldə olunan qeyri-maddi aktivlər
| |
Read More9

Əgər qeyri-maddi aktiv Hökumət subsidiyası hesabına əvəzsiz və ya nominal ödənişlə əldə olunarsa, o zaman müəssisə “Hökümət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatların açıqlanması üzrə” 17 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq həm aktivi, həm də qrantı ilkin … Read More

Müəssisələrin birləşməsi zamanı əldə edilmiş qeyri-maddi aktivin ədalətli dəyərinin qiymətləndirilməsi
| |
Read More9

Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə olunan qeyri-maddi aktivlərin ədalətli dəyəri adətən kifayət qədər etibarlı əsasla qiymətləndirilə bilər. Müxtəlif ehtimallara istinad edən bir sıra mümkün nəticələrin yaranması qeyri-müəyyən hal kimi görsənsə də, o, heç də aktivin etibarlı əsasla qiymətləndirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu nümayiş … Read More

Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər
| |
Read More9

”Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə” 18 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən, əgər qeyri-maddi aktiv müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə olunarsa, bu aktivin ilkin dəyəri onun alış tarixinə olan ədalətli dəyərini əks etdirir.

Ayrıca əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər
| |
Read More9

Ayrıca alınmış qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyəri adətən etibarlı müəyyən edilə bilər. Bu хüsusən, qeyri-maddi aktivin əldə edilməsi üçün ödənişin pul vəsaiti və ya digər mоnetar aktiv vasitəsilə həyata keçirilməsi zamanı mümkün olur. Ayrıca alınmış qeyri-maddi aktivin ilkin dəyəri aşağıdakı iki … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin tanınması və ilkin qiymətləndirməsi
| |
Read More9

Qeyri-maddi aktivlərin tanınması 1. Əgər müəssisə məsrəflərin aşağıdakı meyarlara uyğun gəldiyini nümayiş etdirə bilərsə, həmin məsrəflər müəssisə tərəfindən qeyri-maddi aktiv kimi tanınır: (a) qeyri-maddi aktivə aid оlunan anlayışlar;  (b) qeyri-maddi aktivi müəyyən edən meyarlar Bu tələb qeyri-maddi aktivin ilkin olaraq … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin uçotu
| |
Read More9

101 №-li “Qeyri-maddi aktivlər”(Dəyər) hesabı müəssisələrin mülkiyyətində olan qeyri-maddi aktivlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Obyektlərin qeyri-maddi aktivlərə aid edilmə qaydası və onların tərkibi qanunverici və başqa normativ aktlarla nizamlanır.Qeyri-maddi aktivlər qeyri dövriyyə aktivlərinin ayrılmaz hissəsidir. … Read More

Qeyri-maddi aktivlər nədir?
| |
Read More9

Qeyri-maddi aktiv – fiziki formaya malik olmayan, müəyyən edilə (eyniləşdirilə) bilən qeyri–pul aktividir. Bəzi qeyri-maddi aktivlər material daşıyıcılarda yerləşir, məsələn, proqram təminatı disketə yazıla bilər və ya aparat platformasına quraşdırıla bilər, ona görə də aktivi lazımi qaydada təsnifləşdirmək üçün elementlərdən … Read More

1 445 446 447 448 449 450 451 454
error: Content is protected !!