» » » Köhnə hesablar planı

Köhnə hesablar planı

posted in: Uncategorized | 0
Sintetik hesabların adı№ – siTipiSubhesabların adı və № – si
    
ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ DİGƏR UZUNMÜDDƏTLİ QOYULUŞLAR
Əsas vəsaitlər01AƏsas vəsaitlərin növləri üzrə
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi
(amortizasiyası)
02P1. Xüsusi əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)
2. Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)
Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər03A 
Qeyri-maddi aktivlər04AQeyri-maddi aktivlərin növləri üzrə
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi)05P 
Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları06A
 1. Pay və səhmlər
 2. İstiqrazlar
 3. Verilmiş borclar
Quraşdırılası avadanlıqlar07A
 1. Öz ölkəsinin istehsalı olan quraşdırılası avadanlıqlar
 2. Xaricdən idxal edilən quraşdırılası avadanlıqlar
Kapital qoyuluşları08A
 1. Torpaq sahələrinin əldə edilməsi
 2. Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi
 3. Əsas vəsaitlər obyektlərin inşası
 4. Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərin əldə edilməsi
 5. Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər
 6. Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi
 7. Cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi
 8. Yaşlı heyvanların əldə edilməsi
 9. Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi
Daxil olası icarə öhdəlikləri09A 
İSTEHSAL EHTİYATLARI
Materiallar10A
 1. Xammal və materiallar
 2. Satın alınmış yarımfabrikatlar və komplektləşdirici məmulatlar, konstruksiyalar və detallar (hissələr)
 3. Yanacaq
 4. Tara və tara materialları
 5. Ehtiyat hissələri
 6. Sair materiallar
 7. Emal üçün kənara verilmiş materiallar
 8. Tikinti materialları
Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar11A 
Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar12A
 1. Ehtiyatda olan azqiymətli və tez köhnələn əşyalar
 2. İstismarda olan azqiymətli və tezköhnələn əşyalar
 3. Müvəqqəti (titulsuz) tikintilər
Azqimətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi13P 
Maddi sərvətlərin yenidən qiymətləndirilməsi14A – P 
Materialların tədarükü və əldə edilməsi15A 
Materialların dəyərindəki kənarlaşmalar16A – P 
Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi19A
 1. Kapital qoyuluşları zamanı əlavə dəyər vergisi
 2. Alınmış qeyri-maddi aktivlər üzrə əlavə dəyər vergisi
 3. Alınmış material ehtiyatları üzrə əlavə dəyər vergisi
 4. Alınmış azqiymətli və tezköhnələn əşyalar üzrə əlavə dəyər vergisi
İSTEHSAL MƏSRƏFLƏRİ
Əsas istehsal20A 
Öz istehsalının yarımfabrikatları21A 
Köməkçi istehsalat23A 
Ümumistehsalat xərcləri25A 
Ümumtəsərrüfat xərcləri26A 
İstehsalda zay28A 
Xidmətedici istehsalat və təsərrüfat29A 
Qeyri-əsaslı işlər30A
 1. Müvəqqəti (titullu) tikintilərin inşası
 2. Müvəqqəti (titulsuz) tikintilərin inşası
 3. Sair qeyri-əsaslı işlər
Gələcək dövrlərin xərcləri31A 
Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər36 İşlərin növləri üzrə
Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı37A 
HAZIR MƏHSUL, MALLAR VƏ SATIŞ
Hazır məhsul40A 
Mallar41A
 1. Anbarlarda olan mallar
 2. Pərakəndə ticarətdə olan mallar
 3. Dolu və boş taralar
 4. Satın alınan məmulatlar
 5. Kirayə əşyaları
Ticarət əlavəsi (güzəştli)42A
 1. Ticarət əlavəsi (güzəştli)
 2. Nəqliyyat xərclərini ödəmək üçün malsatanların güzəştləri
Kommersiya xərcləri43A 
Tədavül xərcləri44A 
Yüklənmiş mallar45A 
Məhsul (iş, xidmət) satışı46A – P 
Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları47A – P 
Sair aktivlərin satışı48A – P 
PUL VƏSAİTLƏRİ
Kassa50A 
Hesablaşma hesabı51A 
Valyuta hesabı52A
 1. Ölkə daxili valyuta hesabları
 2. Xaricdəki valyuta hesabları
 3. Məzənnə fərqləri
Banklarda olan xüsusi hesablar55A
 1. Akkreditivlər
 2. Çek kitabçaları
Pul sənədləri56A 
Yolda olan köçürmələr57A 
Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları58A
 1. İstiqrazlar və digər qiymətli kağızlar
 2. Depozitl
 3. Verilmiş borclar
HESABLAŞMALAR
Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar60P 
Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar61A 
Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar62A – P
 1. İnkasso qaydasında hesablaşmalar
 2. Planlı ödəmələr üzrə hesablaşmalar
 3. Alınmış veksellər
İddialar üzrə hesablaşmalar63A 
Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar64P 
Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar65A – P 
Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar67PÖdənişlərin növləri üzrə
Büdcə ilə hesablaşmalar68PÖdənişlərin növləri üzrə
Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar69P
 1. Sosial sığorta üzrə hesablaşmalar
 2. Pensiya təminatı üzrə hesablaşmalar və başqaları
Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar70P 
Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar71A – P 
Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar73A – P
 1. Kreditə satılmış mallara görə hesablaşmalar
 2. Verilmiş borclar üzrə hesablaşmalar
 3. Maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar
Təsisçilərlə hesablaşmalar75A – P
 1. Nizamnamə (yığım) kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar
 2. Gəlirlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar
Müxtəlif debidor və kreditorlarla hesablaşmalar76A – P 
Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar78A – P 
Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar79A – P
 1. Ayrılmış əmlak üzrə
 2. cari əməliyyatlar üzrə
MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ VƏ MƏNFƏƏTİN İSTİFADƏSİ
Mənfəət və zərər80A – P 
Mənfəətin istifadəsi81A
 1. Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr
 2. Mənfəətin başqa məqsədlərə istifadəsi
Qiymətləndirəcək ehtiyatlar82P
 1. Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar
 2. Qiymətdən düşən qiymətli kağızlara qoyuluşlar üzrə ehtiyatlar
Gələcək dövrlərin gəlirləri83P
 1. Gələcək dövrlərin hesabına alınmış gəlirlər
 2. Keçmiş illərə aid müəyyən edilmiş əskikgəlmələr və itgilər üzrə daxil olası borclar
 3. Əksikgələn sərvətlərin balans dəyəri ilə günahkar şəxslərdən tutulası məbləğ arasındakı fərq
 4. Məzənnə fərqi
Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər84A 
KAPİTALLAR (FONDLAR) VƏ EHTİYATLAR
Nizamnamə kapitalı85P 
Ehtiyat kapitalı86P 
Əlavə kapital87P
 1. Yenidənqiymətləndirmə nəticəsində əmlakın dəyərinin artması
 2. Emissiya gəliri
 3. Əvəzsiz olaraq alınmış sərvətlər
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)88A – P
 1. Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)
 2. Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)
 3. Yığım fondu
 4. Sosial sferaların fondu
 5. İstehlak fondları
Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar89PEhtiyatların növləri üzrə
KREDİTLƏR VƏ MALİYYƏLƏŞMƏLƏR
Qısamüddətli bank kreditləri90PKreditlərin növləri üzrə
Uzunmüddətli bank kreditləri92PKreditlərin növləri üzrə
İşçilər üçün bank kreditləri93PKreditlərin növləri üzrə
Qısamüddətli borclar94P 
Uzunmüddətli borclar95P 
Məqsədli maliyyələşdirmələr və daxilolmalar96P 
İcarə öhdəlikləri97P 
BALANSARXASI HESABLAR
İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər001  
Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətləri002  
Emala qəbul edilmiş materiallar003  
Komissiyaya qəbul edilmiş mallar004  
Quraşdırılmağa qəbul edilmiş avadanlıqlar005  
Ciddi hesabat blankları006  
Zərərə silinmiş ümidsiz debidor borcları007  
Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı008  
Verilmiş ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı009  
Mənzil fondunun köhnəlməsi014  
Zahirən abadlıq obyektləri və digər bu kimi obyektlərin köhnəlməsi015  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *