fbpx

Balans hesabatının elementləri

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Balans hesabatının elementləri aşağıdakılardır: • Aktivlər – müəssisənin nəyə malik olduğunu və gələcəkdə nə əldə edə biləcəyini əks etdirir. • Öhdəliklər – müəssisənin kənar tərəflər qarşısında olan borcunu əks etdirir. • Kapital – sahibkar tərəfindən müəssisəyə investisiya edilən məbləği və müəssisədə bölüşdürülməmiş … Read More

Amortizasiya olunmayan aktivlər müəssisənin əmlak vergisinin məqsədləri üçün əsas vəsait sayılmır??? – Ziddiyyətli cavab

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: İstehsal prosesində iştirak etməyən əsas vəsaitə necə əmlak vergisi hesablana bilər? Cavab: Bildiririk ki, əmlak vergisinin vergitutma obyekti müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəridir. Əsas vəsaitlər dedikdə istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (4-cü addım)

4-cü addım Aktivlər və passivlərin (və ya öhdəliklərin) nə olduğunu bilmək çox vacibdir. İstənilən müəssisə və ya istənilən təsərrüfat subyektini götürün və onun hazırki maliyyə vəziyyətinə baxaq. Görəcəyik ki, həmin müəssisənin və ya təsərrüfat subyektinin sərmayəsini bunlar təşkil edir: – … Read More

Aktivlərin mübadiləsi

posted in: Uncategorized | 0

Qeyri-maddi aktiv (aktivlər) qeyri-monetar aktivin (aktivlərin) və ya monetar və qeyrimonetar aktivlərdən ibarət olan aktivlərin mübadiləsi hesabına alına bilər. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla bu aktivlərin ilkin dəyəri ədalətli dəyərlə qiymətləndirilir: (a) mübadilə əməliyyatı kommersiya məzmunlu olmadıqda;  (b) alınmış və ya … Read More

error: Content is protected !!