fbpx

Auditin keçirilmәsi haqqında mәktub-öhdәlik vә onun hazırlanma qaydası

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

– göstәricilәr üzrә reytinq – heyәtin sayı, satışdan gәlir, bir mütәxәssisә düşәn gәlir; – xidmәtin qiymәt sәviyyәsi – mәcburi audit zamanı müәyyәn edilir; – mümkün gözәştlәr, hansıki auditor firması tәrәfindәn tәәqdim olunur; -müqavilәyә müqavilәyә uyğun olaraq işin keyfiyyәtinә görә mәsuliyyәt; … Read More

error: Content is protected !!