Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (452 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (391 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (350 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (374 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (247 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (372 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (228 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (373 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (246 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (216 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (467 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (309 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (232 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (334 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (264 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (347 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (371 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (462 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (564 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (502 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (439 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (315 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (305 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (217 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (253 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (255 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (229 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (231 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (203 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (380 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (233 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5407 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (212 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (223 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (200 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (203 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (222 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (232 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (242 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (221 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (250 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (280 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (235 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (290 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (204 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (317 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (317 downloads)
Sığorta (296 downloads)
İqtisadi Lügət (517 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (283 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (270 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (259 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (248 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (240 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (328 downloads)
İqtisadi Təhlil (344 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (297 downloads)
Büdcə Sistemi (353 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (336 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (269 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (309 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (283 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (264 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (471 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (376 downloads)
Biznes Plan (437 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (892 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (457 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (507 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (387 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (266 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (485 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (331 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (409 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (551 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (551 downloads)
Print Friendly, PDF & Email