Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (218 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (170 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (143 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (166 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (119 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (133 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (123 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (186 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (114 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (95 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (121 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (135 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (90 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (119 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (99 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (114 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (132 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (157 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (225 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (152 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (145 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (155 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (116 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (88 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (115 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (79 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (96 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (129 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (97 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (156 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (114 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5247 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (99 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (111 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (108 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (111 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (121 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (111 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (128 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (121 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (128 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (150 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (133 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (144 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (116 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (123 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (170 downloads)
Sığorta (175 downloads)
İqtisadi Lügət (313 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (173 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (169 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (140 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (150 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (161 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (169 downloads)
İqtisadi Təhlil (191 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (143 downloads)
Büdcə Sistemi (219 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (224 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (172 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (204 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (154 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (158 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (315 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (229 downloads)
Biznes Plan (272 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (545 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (245 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (272 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (244 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (159 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (292 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (175 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (190 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (226 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (226 downloads)
Print Friendly, PDF & Email