Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (370 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (334 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (296 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (301 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (207 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (319 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (204 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (304 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (213 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (182 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (379 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (249 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (183 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (271 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (192 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (263 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (311 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (318 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (435 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (377 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (335 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (252 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (239 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (173 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (197 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (214 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (185 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (193 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (170 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (305 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (195 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5350 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (175 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (187 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (170 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (169 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (188 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (198 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (195 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (184 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (213 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (242 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (198 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (239 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (170 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (252 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (270 downloads)
Sığorta (253 downloads)
İqtisadi Lügət (423 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (254 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (233 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (228 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (215 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (220 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (274 downloads)
İqtisadi Təhlil (296 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (253 downloads)
Büdcə Sistemi (326 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (306 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (242 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (280 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (247 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (233 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (429 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (343 downloads)
Biznes Plan (390 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (784 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (391 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (430 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (344 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (233 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (410 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (283 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (362 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (474 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (474 downloads)
Print Friendly, PDF & Email