Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (184 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (133 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (116 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (131 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (101 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (106 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (107 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (152 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (95 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (82 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (103 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (111 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (81 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (106 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (90 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (97 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (110 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (138 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (192 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (128 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (125 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (133 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (97 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (78 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (98 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (72 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (85 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (112 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (90 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (143 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (95 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5218 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (91 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (96 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (96 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (100 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (103 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (94 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (113 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (105 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (114 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (135 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (115 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (124 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (104 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (106 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (155 downloads)
Sığorta (164 downloads)
İqtisadi Lügət (283 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (159 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (153 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (127 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (132 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (147 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (149 downloads)
İqtisadi Təhlil (176 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (127 downloads)
Büdcə Sistemi (198 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (209 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (157 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (180 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (141 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (146 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (294 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (209 downloads)
Biznes Plan (249 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (496 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (219 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (235 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (215 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (139 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (255 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (157 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (157 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (205 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (205 downloads)
Print Friendly, PDF & Email