Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (71 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (61 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (54 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (57 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (53 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (57 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (40 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (82 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (55 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (49 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (66 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (56 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (39 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (58 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (47 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (49 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (59 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (66 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (94 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (60 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (47 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (75 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (58 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (43 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (48 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (39 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (51 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (73 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (56 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (92 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (58 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (86 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (54 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (63 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (64 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (66 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (71 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (61 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (67 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (68 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (69 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (89 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (68 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (69 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (62 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (66 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (113 downloads)
Sığorta (117 downloads)
İqtisadi Lügət (210 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (125 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (111 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (84 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (94 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (105 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (107 downloads)
İqtisadi Təhlil (138 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (91 downloads)
Büdcə Sistemi (145 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (150 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (106 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (131 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (105 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (105 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (227 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (137 downloads)
Biznes Plan (196 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (327 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (144 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (159 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (152 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (103 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (178 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (116 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (111 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (128 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (128 downloads)
Print Friendly, PDF & Email