Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (117 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (97 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (82 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (84 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (75 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (82 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (89 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (109 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (75 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (66 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (85 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (78 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (61 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (80 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (67 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (66 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (81 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (103 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (137 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (91 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (75 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (103 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (74 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (62 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (75 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (55 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (66 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (94 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (75 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (122 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (76 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5183 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (75 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (81 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (82 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (87 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (92 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (79 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (88 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (89 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (94 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (114 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (90 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (102 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (81 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (88 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (134 downloads)
Sığorta (140 downloads)
İqtisadi Lügət (249 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (141 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (138 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (109 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (115 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (131 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (132 downloads)
İqtisadi Təhlil (158 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (111 downloads)
Büdcə Sistemi (166 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (173 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (126 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (153 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (125 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (126 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (260 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (166 downloads)
Biznes Plan (224 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (412 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (183 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (201 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (194 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (123 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (214 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (137 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (132 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (161 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (161 downloads)
Print Friendly, PDF & Email