Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (174 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (122 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (105 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (117 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (91 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (99 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (98 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (139 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (83 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (76 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (94 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (98 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (73 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (98 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (80 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (88 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (103 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (125 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (179 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (119 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (116 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (123 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (89 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (73 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (88 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (63 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (78 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (103 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (83 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (134 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (87 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5201 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (85 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (90 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (91 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (94 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (98 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (86 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (100 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (99 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (104 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (125 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (103 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (114 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (98 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (98 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (146 downloads)
Sığorta (157 downloads)
İqtisadi Lügət (270 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (152 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (144 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (117 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (125 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (137 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (140 downloads)
İqtisadi Təhlil (170 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (121 downloads)
Büdcə Sistemi (191 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (196 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (145 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (170 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (134 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (133 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (282 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (197 downloads)
Biznes Plan (241 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (463 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (208 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (224 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (210 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (132 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (240 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (149 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (149 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (184 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (184 downloads)
Print Friendly, PDF & Email