Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (305 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (262 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (235 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (221 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (181 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (248 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (135 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (222 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (133 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (107 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (151 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (153 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (105 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (151 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (113 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (146 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (173 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (202 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (298 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (201 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (179 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (184 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (130 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (100 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (131 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (91 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (129 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (141 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (104 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (184 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (125 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5276 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (113 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (126 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (119 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (121 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (130 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (145 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (141 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (130 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (160 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (182 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (149 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (163 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (124 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (136 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (178 downloads)
Sığorta (187 downloads)
İqtisadi Lügət (343 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (188 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (175 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (166 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (162 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (172 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (181 downloads)
İqtisadi Təhlil (208 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (153 downloads)
Büdcə Sistemi (258 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (243 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (180 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (229 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (166 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (170 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (353 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (249 downloads)
Biznes Plan (305 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (674 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (294 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (334 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (266 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (176 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (334 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (199 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (219 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (264 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (264 downloads)