Dövlət Kreditinin İqtisadi Mahiyyəti və Əhəmiyyəti (38 downloads)

Dövlətin Büdcə-Vergi Siyasəti (44 downloads)

İdarəetmə Sistemində İqtisadi Təhlilin və Auditin Rolu (40 downloads)

İqtisadi Təhlil və Audit (Mühazirələr) (41 downloads)

İqtisadiyyatda İnflyasiya Prosesi və Onun Nəticələri (45 downloads)

İqtisadiyyatın Balanslaşdırılmasında Milli Hesablar Sistemi (37 downloads)

Əmtəə və Pul Münasibətləri (44 downloads)

Gəlirlərin Bərabərsizliyi (47 downloads)

İqtisadi Təhlil və Audit (43 downloads)

Kredit Siyasəti (45 downloads)

Qiymət Strategiyasının İqtisadi Məzmunu (42 downloads)

Əmək Bazarı - Onun Sosial-İqtisadi Mahiyyəti (41 downloads)

Firmadaxili Təsərrüfat Hesabı İqtisadi Metod Kimi (43 downloads)

İdarəetmə və Maliyyə Təhlilinin Mahiyyəti və İstiqamətləri (45 downloads)

İstehsalın İdarə Edilməsində Əmək Haqqının Rolu (47 downloads)

Pul Sistemi (34 downloads)

Əhali Gəlirləri və Onların Yenidən Bölgüsü (40 downloads)

Əhali Gəlirləri, Onların Növləri və Yaranma Mənbələri (30 downloads)

Gəlirlərin Formalaşmasının Bazar Mexanizmi (45 downloads)

Qiymət və Kredit Mühüm İqtisadi Metoddur (46 downloads)

Qiymətlərin Səviyyəsinə Vergi və Rüsumların Təsiri (40 downloads)

Mərkəzi Bank - Onun Vəzifə və Funksiyaları (42 downloads)

Pulun Mahiyyəti və Funksiyaları (44 downloads)

Satışdan Alınan Mədaxilin İdarə Edilməsi (55 downloads)

Bazar İqtisadiyyatı Şəraitində Müəssisənin Yeni İqtisadi Mahiyyəti və Hüquqi Təşkilati Formaları (49 downloads)

Xarici İqtisadi Əlaqələrin Əsası (44 downloads)

İqtisadi Təhlilin Metodologiyasi (40 downloads)

Print Friendly, PDF & Email