“AKTİVLƏRİN-QİYMƏTDƏN-DÜŞMƏSİ-ÜZRƏ” (50 downloads)
“ASILI-TƏSƏRRÜFAT-CƏMİYYƏTLƏRİNƏ-İNVESTİSİYALARIN-UÇOTU-ÜZRƏ” (26 downloads)
“BALANS-HESABATI-TARİXİNDƏN-SONRAKI-HADİSƏLƏR-ÜZRƏ” (31 downloads)
“BORCLARA-AID-EDILƏN-XƏRCLƏR-ÜZRƏ” (40 downloads)
“CARI-MƏNFƏƏT-VERGISI-ÜZRƏ” (42 downloads)
“DAŞINMAZ-ƏMLAKA-İNVESTİSİYALAR-ÜZRƏ” (31 downloads)
“ƏDALƏTLI-DƏYƏR”-ÜZRƏ (37 downloads)
“EHTİYATLAR-ÜZRƏ” (38 downloads)
“ƏLAQƏLİ-TƏRƏFLƏR-HAQQINDA-MƏLUMATIN-AÇIQLANMASI-ÜZRƏ” (27 downloads)
“GƏLIRLƏR-ÜZRƏ” (43 downloads)
“HÖKUMƏT-SUBSIDIYALARININ-UÇOTU-”-ÜZRƏ (29 downloads)
“İCARƏ-ÜZRƏ” (32 downloads)
“KAPİTALDA-DƏYİŞİKLİKLƏR-HAQQINDA-HESABAT-ÜZRƏ” (36 downloads)
“MALİYYƏ-ALƏTLƏRİ-ÜZRƏ” (28 downloads)
“MALİYYƏ-HESABATLARININ-TƏQDİMATI-ÜZRƏ” (33 downloads)
“PUL-VƏSAİTLƏRİNİN-HƏRƏKƏTİ-HAQQINDA-HESABAT-ÜZRƏ” (40 downloads)
“QEYRİ-MADDİ-AKTİVLƏR-ÜZRƏ” (32 downloads)
“QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ-ÖHDƏLİKLƏR-ŞƏRTİ-ÖHDƏLİKLƏR-VƏ-ŞƏRTİ-AKTİVLƏR-ÜZRƏ” (36 downloads)
“SATIŞ-ÜÇÜN-NƏZƏRDƏ-TUTULMUŞ-UZUNMÜDDƏTLİ-AKTİVLƏRİN-UÇOTU-ÜZRƏ” (38 downloads)
“TƏŞKİLATLARIN-BİRGƏ-FƏALİYYƏTİ-HAQQINDA-MALİYYƏ-HESABATLARI-ÜZRƏ” (34 downloads)
“TƏŞKİLATLARIN-FƏALİYYƏTLƏRİNİN-BİRLƏŞDİRİLMƏSİ-ÜZRƏ” (30 downloads)
“TƏŞKİLATLARIN-MALİYYƏ-HESABATLARI-VƏ-BİRLƏŞDİRİLMİŞ-MALİYYƏ-HESABATLARI-ÜZRƏ” (31 downloads)
“TƏXİRƏ-SALINMIŞ-MƏNFƏƏT-VERGİSİ-ÜZRƏ” (29 downloads)
“TIKINTI-MÜQAVILƏLƏRI”-ÜZRƏ (34 downloads)
“UÇOT-SIYASƏTI-UÇOT-QIYMƏTLƏRINDƏ-DƏYIŞIKLIKLƏR-VƏ-SƏHVLƏR-ÜZRƏ” (35 downloads)
“XARİCİ-VALYUTA-MƏZƏNNƏLƏRİNDƏ-DƏYİŞİKLİKLƏRİN-UÇOTU-ÜZRƏ” (36 downloads)
TORPAQ-TIKILI-VƏ-AVADANLIQLAR-KOMMERSIYA-TƏŞKILATLARI-ÜZRƏ (34 downloads)