» » » Yeni hesablar planı

Yeni hesablar planı

posted in: Uncategorized | 0
Maliyyə hesabatının bölməsiMaliyyə hesabatının maddəsiHesabın nömrəsiSubhesabın nömrəsiAdı
     
1UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
 10  Qeyri-maddi aktivlər
  101 Qeyri-maddi aktivlərin dəyəri
  102 Qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
  103 Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
 11  Torpaq, tikili və avadanlıqlar
  111 Torpaq, tikili və avadanlıqların dəyəri
  112 Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
  113 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
 12  İnvestisiya mülkiyyəti
  121 İnvestisiya mülkiyyətinin dəyəri
  122 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
  123 İnvestisiya mülkiyyəti ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
 13  Bioloji aktivlər
  131 Bioloji aktivlərin dəyəri
  132 Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
 14  Təbii sərvətlər
  141 Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) dəyəri
  142 Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) tükənməsi
 15  İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
  151 Asılı müəssisələrə investisiyalar
  152 Birgə müəssisələrə investisiyalar
  153 Asılı və birgə müəssisələrə investisiyaların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
 16  Təxirə salınmış vergi aktivləri
  161 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri
  162 Digər təxirə salınmış vergi aktivləri
 17  Uzunmüddətli debitor borcları
  171 Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
  172 Törəmə (asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları
  173 Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları
  174 İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları
  175 Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları
  176 Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
  177 Digər uzunmüddətli debitor borcları
 18  Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
  181 Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
  182 Verilmiş uzunmüddətli borclar
  183 Digər uzunmüddətli investisiyalar
  184 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
 19  Sair uzunmüddətli aktivlər
  191 Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
  192 Verilmiş uzunmüddətli avanslar
  193 Digər uzunmüddətli aktivlər
2QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
 20  Ehtiyatlar
  201 Material ehtiyatları
  202 İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri
  203 Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər
  204 Hazır məhsul
  205 Mallar
  206 Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər
  207 Digər ehtiyatlar
  208 Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
 21  Qısamüddətli debitor borcları
  211 Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
  212 Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
  213 Əsas idarəetmə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
  214 İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları
  215 Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları
  216 Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
  217 Digər qısamüddətli debitor borcları
  218 Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər
 22  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
  221 Kassa
  222 Yolda olan pul köçürmələri
  223 Bank hesablaşma hesabları
  224 Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları
  225 Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
  226 ƏDV sub-uçot hesabı
 23  Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
  231 Satış məqsədi ilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
  232 Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
  233 Verilmiş qısamüddətli borclar
  234 Digər qısamüddətli investisiyalar
  235 Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
 24  Sair qısamüddətli aktivlər
  241 Əvəzləşdirilən vergilər
  242 Gələcək hesabat dövrünün xərcləri
  243 Verilmiş qısamüddətli avanslar
  244 Təhtəlhesab məbləğlər
  245 Digər qısamüddətli aktivlər
3KAPİTAL
 30  Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapital
  301 Nizamnamə (nominal) kapitalı
  302 Nizamnamə (nominal) kapitalın ödənilməmiş hissəsi
 31  Emissiya gəliri
  311 Emissiya gəliri
 32  Geri alınmış kapital (səhmlər)
  321 Geri alınmış kapital (səhmlər)
 33  Kapital ehtiyatları
  331 Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
  332 Məzənnə fərgləri üzrə ehtiyat
  333 Qanunvericilik üzrə ehtiyat
  334 Nizamnamə üzrə ehtiyat
  335 Digər ehtiyatlar
 34  Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
  341 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
  342 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
  343 Keçmiş illər üzrə bölühdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
  344 Elan edilmiş dividentlər
4UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
 40  Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  401 Uzunmüddətli bank kreditləri
  402 İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
  403 Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
  404 Uzunmüddətli borclar
  405 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(uzunmüddətli)
  406 Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
  407 Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  408 Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
 41  Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  411 İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər
  412 Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
  413 Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər
  414 Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
   414-1Sığorta müqavilələri üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
 42  Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
  421 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
  422 Digər təxirə salınmış vergi öhdəliklər
 43  Uzunmüddətli kreditor borcları
  431 Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
  432 Törəmə(asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları
  433 Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
  434 Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
  435 Digər uzunmüddətli kreditor borcları
 44  Sair uzunmüddətli öhdəliklər
  441 Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri
  442 Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri
  443 Alınmış uzunmüddətli avanslar
  444 Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
  445 Digər uzunmüddətli öhdəliklər
5QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
 50  Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  501 Qısamüddətli bank kreditləri
   501-1Bank overdraftı
  502 İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
  503 Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
  504 Qısamüddətli borclar
  505 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(qısamüddətli)
  506 Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  507 Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
 51  Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  511 İşdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
  512 Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
  513 Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər
  514 Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları
  515 Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
   515-1Sığorta müqavilələri üzrə qısamüddətli öhdəliklər
 52  Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
  521 Vergi öhdəlikləri
  522 Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər
  523 Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
 53  Qısamüddətli kreditor borcları
  531 Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları
  532 Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları
  533 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar
  534 Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları
  535 İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları
  536 Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları
  537 Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları
  538 Digər qısamüddətli kreditor borcları
 54  Sair qısamüddətli öhdəliklər
  541 Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
  542 Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
  543 Alınmış qısamüddətli avanslar
  544 Qisamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
  545 Digər qısamüddətli öhdəliklər
6GƏLİRLƏR
 60  Əsas əməliyyat gəliri
  601 Satış
  602 Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması
  603 Verilmiş güzəştlər
 61  Sair əməliyyat gəlirləri
  611 Sair əməliyyat gəlirləri
 62  Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər
  621 Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər
 63  Maliyyə gəlirləri
  631 Maliyyə gəlirləri
 64  Fövqəladə gəlirlər
  641 Fövqəladə gəlirlər
7XƏRCLƏR
 70  Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
  701 Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
 71  Kommersiya xərcləri
  711 Kommersiya xərcləri
 72  İnzibati xərclər
  721 İnzibati xərclər
 73  Sair əməliyyat xərcləri
  731 Sair əməliyyat xərcləri
 74  Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər
  741 Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər
 75  Maliyyə xərcləri
  751 Maliyyə xərcləri
 76  Fövqəladə xərclər
  761 Fövqəladə xərclər
8MƏNFƏƏTLƏR (ZƏRƏRLƏR)
 80  Ümumi mənfəət (zərər)
  801 Ümumi mənfəət (zərər)
 81  Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
  811 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
9MƏNFƏƏT VERGİSİ
 90  Mənfəət vergisi
  901 Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər
  902 Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *